Tiết mục thú nhỏ biểu diễn - Điều khiển - Minh Lợi & Bích Thủy. Đây là Thời Hoàng Kim của Nghệ thuật Xiếc phía Nam & đã gắn liền với kỷ Niệm 30 Năm Ngày Cưới của Chúng Tôi !