Mỗi hình thức nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng của nó. Một số ít trong chúng ta có thể hiểu được nó khi tiếp xúc, một số khác thì am hiểu hơn, và những người còn lại thì không hiểu tí gì về nó, ngay cả khi nó hiện diện xung quanh chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống...